Search Reservation (Tìm kiếm đặt phòng)

Hỗ trợ khách hàng

25/02/2021 - 1 phút để đọc

845 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tìm kiếm đặt phòng (Search Reservation)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Search Reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình cho phép tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến đặt phòng (Rate code/Guest VIP/…)

Màn hình (Screen)

Tại màn hình Front Office truy cập vào thanh menu “Search Reservation”

Trường thông tin (Fields Description)

  • Search: Nhập thông tin cần tìm kiếm

  • Property: Nhập cơ sở muốn tìm kiếm

  • Reservation Status: Trạng thái đặt phòng cần kiểm tra

  • Biểu tượng để thêm các trường điều kiện cần lọc (Arrival Date/VIP Guest/Rate code/No post/…)

  • Reset: Làm mới điều kiện tìm kiếm

  • Submit: Bắt đầu thực hiện tìm kiếm sau khi đã nhập đầy đủ điều kiện cần lọc

  • Biểu tượng cho phép bật/tắt các cột cần thể hiện thông tin như ảnh:

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?