Công cụ giám sát Allotment (Allotment Monitor)

Hỗ trợ khách hàng

22/10/2020 - 2 phút để đọc

676 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Công cụ giám sát Allotment (Allotment Monitor)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Allotment Monitor

Tổng quan (Summary)

Giám sát số lượng phòng đã và chưa được bán cho từng Allotment theo Zone của khách sạn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Allotment Monitor cho phép User xem thông tin về số lượng phòng theo 3 tầng

 • Tầng Allotment type:

  • Soft Allotment: Quỹ phòng không trừ trực tiếp vào hệ thống (chỉ trừ vào hệ thống khi có booking)

  • Hardblock: Quỹ phòng trừ trực tiếp vào hệ thống ngay khi tạo

  • Group Booking: Quỹ phòng cho đoàn

 • Tầng Allotment Group: Các nhóm Allotment tồn tạo trong từng Allotment Type

 • Tầng Allotment Code: Các cặp Allotment - DC tồn tại trong từng Allotment Group

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem, màn hình chính sẽ hiển thị ra tất cả danh sách cách mã giá đã được thiết lập

 • Zone: Lựa chọn xem Alootment theo khu

  • Select All: toàn khách sạn

  • Hotel: chỉ xem Allotment của phòng khách sạn

  • Villa: chỉ xem Allotment của biệt thự

 • Display: Loại số liệu cần thể hiện

  • Limit: Số lượng phòng tối đa theo Zone được bán cho Allotment

  • Deducted: Số lượng phòng đã bị trừ trên hệ thống

  • PickUp: Số lượng phòng đã có thông tin đặt phòng

 • Summary: Số liệu tổng hợp tất cả Allotment

Thông tin số liệu chi tiết:

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?