Công cụ kiểm tra giá theo từng loại phòng và từng mã giá của các DC (Rate Query)

Hỗ trợ khách hàng

08/04/2021 - 2 phút để đọc

1019 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Công cụ kiểm tra giá theo từng loại phòng và từng mã giá của các DC (Rate Query)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Rate Query

Tổng quan (Summary)

Kiểm tra giá theo từng ngày cho từng loại phòng. Giá hiện ra theo từng mã giá được cài đặt trên hệ thống. Công cụ này chỉ hiện thị các mã giá của các loại phòng có thể bán đã được gán cho các DC.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem, màn hình chính sẽ hiển thị ra tất cả danh sách cách mã giá đã được thiết lập

 • Staying Date: Chặng ở cần kiểm tra

 • Guest: Thông tin về công suất phòng để tính giá

 • Distribution Channel: Kênh Phân Phối

 • Rate Code: Lọc thông tin chỉ hiện thị giá của các loại phòng cho mã giá nhất định

 • Room Type: Lọc thông tin chỉ hiện thị giá của loại phòng nhất định

 • Allotment: Nếu DC tồn tại Allotment thì cho phép lọc thông tin chỉ hiển thị giá/loại phòng cho Allotment nhất định

 • By Point: Tích vào ô khi mã giá quy đổi theo điểm trong các trường hợp sử dụng điểm của Chủ biệt thự

 • Ignore Restriction: Trong trường hợp mã giá hoặc loại phòng này đang bị cài đặt hạn chế thì có thể chọn tích vào để bỏ qua hạn chế và hiển thị thông tin mã giá của các loại phòng này

 • Pseudo Room: Chọn để hiện thông tin các phòng ảo

Điền đủ các thông tin có dấu * sau đó click Search. Những giá đã phân phối bán thành công sẽ được hiển thị như màn hình dưới đây

Message hiển thị khi nhấn vào các cặp mã giá/mã phòng trống

Màn hình hiển thị chi tiết khi nhấn vào từng giá

Nếu mã giá tồn tại ở nhiều Allotment, Allotment group sẽ được liệt kê cùng với số phòng trống

 • Cancel Policy: chính sách hủy được gắn với mã giá

 • Room Amt = Room Rate + Include Pkg

 • Total = Room Amt + Exclude Pkg

Ngoài ra chi tiết về các gói dịch vụ cũng được hiển thị

Include Pkg = số tiền của các gói dịch vụ include (BF-A-IN + DN-A-IN + DN-C-IN + LN-A-IN + LN-C-IN)

Exclude Pkg = số tiền của các gói dịch vụ exclude (DN + LU + SAP +SPA)

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?