Số lượng phòng đã bán được (Sold Count)

Hỗ trợ khách hàng

10/07/2021 - 1 phút để đọc

243 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Số lượng phòng đã bán được (Sold Count)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Sold Count

Tổng quan (Summary)

Hiển thị thông tin về số lượng phòng đã được bán theo Allotment Group của từng cơ sở.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Property: cho phép chọn một hay nhiều property

  • Select Date: Chọn khoảng thời gian (chặng ở)

  • Name: Tên cơ sở

  • Code: Mã Allotment Group Code

  • Date: Ngày bán

  • Sold Count: Số lượng phòng bán được theo từng ngày

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?