Quy tắc sử dụng và cài đặt Allotment (Allotment Rules)

Hỗ trợ khách hàng

22/10/2020 - 1 phút để đọc

508 lượt xem

Allotment là phần cài đặt số lượng phòng tối đa 1 cơ sở có thể bán cho từng nhóm Allotment cũng như từng DC trong nhóm Allotment đó.

Phần này cho phép User cài đặt nhiều DC cho 1 nhóm Allotment nhằm kiểm soát và siết lượng phòng được bán cho từng DC.

Lưu Ý:

Level Allotment Group mẹ:

  • Bước 2 sẽ override bước 1 cho giai đoạn cụ thể

Level Allotment Group con:

  • Tổng số phòng bán được cũng như limit ở bước 5 sẽ bị chặn không vượt quá limit ở bước 4

  • Bước 4 sẽ override bước 3

Tồn tại Allotment ở cả nhóm mẹ và con

  • Tống số phòng bán được trên các Allotment con không được phép vượt quá limit ở Allotment mẹ


Trang này có hữu ích ?