Room Status Configuration (Cấu hình trạng thái phòng)

Hỗ trợ khách hàng

02/03/2021 - 1 phút để đọc

489 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình trạng thái phòng (Room Status Configuration)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Room Management – Configuration – Room Status Configuration

Tổng quan (Summary)

Cấu hình, quy định các trạng thái phòng sau khi chạy Night Audit

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Trạng thái phòng sẽ thay đổi sau khi Lễ tân chạy đóng ngày/Run with Night Audit

  • Số thứ tự/#

  • Tình trạng phòng/FO Status

  • Tình trạng phòng trước khi chạy đóng ngày/Room Status Before Night Audit

  • Tình trạng phòng sau khi chạy đóng ngay/Room Status After Night Audit

  • Các chức năng/Action

+Chỉnh sửa cấu hình trạng thái phòng theo vận hành của từng cơ sở

+Xóa các cấu hình quy định trạng thái phòng


Trang này có hữu ích ?