Discrepancy Reason (Lý do sai lệch)

Hỗ trợ khách hàng

02/03/2021 - 1 phút để đọc

484 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình lý do sai lệch (Discrepancy Reason)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Room Management – Configuration – Discrepancy Reason

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các lý do sai lệch

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Chọn Tạo/ Create để nhập các lý do sai lệch, khi chuyển trạng thái Room Discrepancy tại màn hình Room Management, hệ thống sẽ pop-up yêu cầu người dùng chọn các lý do được cấu hình tại đây

    • Code: Mã

    • Description: Mô tả

    • Chọn Create/ Tạo: để tạo mới

    • Chọn Cancel/ Hủy: để đóng pop-up

  • Các chức năng/Action

Thực hiện chỉnh sửa các mô tả lý do sai lệch

Thực hiện xóa các lý do sai lệch


Trang này có hữu ích ?