Open Check

Hỗ trợ khách hàng

13/10/2020 - 1 phút để đọc

139 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Open Check - Báo cáo các đơn hàng đang mở tại thời điểm xem báo cáo

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Reports - Open Check

Tổng quan (Summary)

Báo cáo các đơn hàng đang mở tại thời điểm xem báo cáo

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet: Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Order Taker: Nhân viên mở đơn hàng

 • Open Date: Lọc theo ngày mở đơn hàng

 • Search: Tìm kiếm theo số check, nhân viên mở đơn hàng

Mẫu báo cáo

 • Có thể xuất báo cáo theo bộ lọc đã chọn dưới định dạng excel bằng cách click button Export.

 • Click vào số check để chuyển đến lịch sử chi tiết của đơn hàng

 • Ý nghĩa của các trường dữ liệu:

  • Outlet: Outlet mà tại đó đơn hàng được ghi nhận

  • Check ID: Mã đơn hàng

  • Table Name: Tên bàn

  • Guest: Số khách dùng bữa

  • Opened Date: Thời gian mở bàn

  • Order Taker: Nhân viên mở bản

  • Check Total: Tổng giá trị đơn hàng

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?