Meal/Quản lý bữa ăn cho khách

Hỗ trợ khách hàng

16/10/2020 - 2 phút để đọc

261 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Bữa ăn (Meal)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Bữa ăn/ Gói (Meal/ Package) – Nhấn “Meal

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng tìm kiếm, xem chi tiết, thay đổi bữa ăn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Search box: cho phép nhập tên khách, phòng, mã đặt phòng để tìm kiếm

 • Arrival Date(From-To): lọc theo ngày đến của khách, cho phép nhập khoảng ngày

 • Reservation Status: lọc theo trạng thái của khách, mặc định là trạng thái reserved, cho phép chọn nhiều

 • Itinerary Number: tìm kiếm theo mã hành trình, nhập chính xác

 • Rooms: tìm kiếm theo số phòng, nhập chính xác số phòng, có thể nhập nhiều và cách nhau bởi dấu phẩy

 • Unassigned Only: nếu toggle được bật lên thì lọc ra những khách chưa được gắn thẻ

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Itinerary number: mã hành trình

 • Confirmation No: mã đặt phòng

 • Guest name: tên khách

 • Room: phòng

 • Status: trạng thái của khách

 • Card Id: số thẻ được gán cho khách

 • Arrival Date: ngày đến của khách

 • Departure: ngày đi của khách

 • Rate code: mã giá của khách

  • Sửa/Edit: Xem và sửa thông tin bữa ăn của khách

[Buttons] – Nút chức năng

 • Quẹt thẻ/ Scan Card: nhấp chọn để chuyển sang màn hình quẹt thẻ và xem thông tin chi tiết bữa ăn của khách

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?