Product List - Org (Danh mục sản phẩm)

Hỗ trợ khách hàng

16/10/2020 - 3 phút để đọc

973 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Product List - Danh sách sản phẩm

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting - Setup - Food and Beverage - Product List

Tổng quan (Summary)

Danh mục sản phẩm của toàn hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm sản phẩm đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã sản phẩm

 • Tên/Name: Tên sản phẩm

 • Nhóm sản phẩm/ Category: Nhóm sản phẩm cha liền kề của sản phẩm đang xem.

 • Phí dịch vụ/ SVC: Phí dịch vụ của sản phẩm, thông thường bằng 5%

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt/ SCT: Thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm, thường áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ Massage

 • Thuế giá trị gia tăng/ VAT: Thuế giá trị gia tăng, thông thường bằng 10%, tính trên giá ssarn phẩm, phí dịch vụ và thuế tiêu thụ đặc biệt

 • Số lượng cơ sở/ No. of Properties: Số lượng cơ sở đang sử dụng sản phẩm

 • Status/ Trạng thái của sản phẩm: Active/ In-active

 • Nút chức năng

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một sản phẩm

Thêm/ Cập nhật một sản phẩm bất kỳ

 • Thêm/ Cập nhật một sản phẩm bất kỳ

  • Các thông tin mã/code, tên/name, nhóm sản phẩm category được diễn giải như trên không đổi.

  • Cơ sở/ Properties: Tìm kiếm và chọn các cơ sở được bán sản phẩm này, hoặc bỏ cơ sở không được sử dụng sản phẩm

 • Người dùng có thể thực hiện cập nhật bằng cách Import danh sách sản phẩm theo template:

  • Click export để lấy danh sách sản phẩm hiện có

  • Bổ sung thông tin vào file + Lưu file. Lưu ý, không thay đổi code, name, categorycode của sản phẩm

  • Click Import, chọn file đã lưu và thực hiện import

Assign/ Gán nhiều sản phẩm cho cơ sở

Trong trường hợp cần thực hiện assign 1 danh sách nhiều sản phẩm về 1 cơ sở mới, thực hiện các bước sau:

 • Click vào button gần Add, chọn Assign

 • Chọn cơ sở cần được assign sản phẩm

 • Chọn file danh sách sản phẩm cần được assign, sử dụng lại template đã export ở trên.

 • Click Upload.

 • Sau khi Upload thành công, click Import để thực hiện assign sản phẩm về cơ sở.

 • Hệ thống sẽ ghi nhận theo code của sản phẩm, danh sách sản phẩm tại cơ sở sẽ xuất hiện các sản phẩm vừa được assign

Unassign/ Hủy gán nhiều sản phẩm cho cơ sở

Trong trường hợp muốn hủy gán nhiều sản phẩm cho cơ sở, thực hiện các bước sau:

 • Click vào button gần button Add, chọn Un-assign

 • Thực hiện tương tự như Assign, chọn cơ sở muốn Un-assign sản phẩm

 • Chọn file danh sách sản phẩm cần un-assign, sử dụng lại template đã export ở trên

 • Click Upload

 • Sau khi Upload thành công, click Import để thực hiện un-assign sản phẩm về cơ sở.

 • Hệ thống sẽ hủy gán theo code của sản phẩm, cơ sở sẽ không còn hiển thị các sản phẩm đã được un-assign

Xuất danh sách sản phẩm của các cơ sở

Có thể thực hiện xuất danh sách sản phẩm hiện có của 1 hoặc nhiều cơ sở bằng cách:

 • Click vào button gần button Add, chọn Export Details

 • Chọn 1 hoặc nhiều cơ sở muốn xuất danh sách sản phẩm

 • Include In-active: Xuất luôn cả những sản phẩm đang In-active tại cơ sở

 • Click Export >> Click here to download để tải file về

Lưu ý (Remarks)

 • Chỉ có thể gán sản phẩm vào nhóm sản phẩm (Category) không có nhóm sản phẩm con nào thuộc nó


Trang này có hữu ích ?