Product List - Org

Hỗ trợ khách hàng

04/09/2020 - 3 phút để đọc

38 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Product List - Danh sách sản phẩm

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage - Menu - Product List

Tổng quan (Summary)

Danh mục sản phẩm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm sản phẩm đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã sản phẩm

 • Tên/Name: Tên sản phẩm

 • Giá trước thuế phí/ Item Price: Giá của sản phẩm được tính trước phí dịch vụ, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng

 • Phí dịch vụ/ SVC: Phí dịch vụ của sản phẩm, thông thường bằng 5%

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt/ SCT: Thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm, thường áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ Massage

 • Thuế giá trị gia tăng/ VAT: Thuế giá trị gia tăng, thông thường bằng 10%, tính trên giá ssarn phẩm, phí dịch vụ và thuế tiêu thụ đặc biệt

 • Nhóm sản phẩm/ Category: Nhóm sản phẩm cha liền kề của sản phẩm đang xem.

 • Nút chức năng

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một sản phẩm

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một sản phẩm

Cập nhật một sản phẩm bất kỳ

 • Cập nhật một sản phẩm bất kỳ

  • Các thông tin mã/code, tên/name, nhóm sản phẩm category được diễn giải như trên không đổi.

  • Tên ngắn gọn/ Short Name: Tên hiển thị trên máy tablet/ POS của cơ sở

  • Check Nhập giá sau thuế phí/ Input Price included fees and taxes: Thực hiện nhâp giá sau thuế phí, giá trước thuế phí hệ thống tự tính. Ngược lại, uncheck nếu muốn nhập giá trước thuế phí.

  • Món ăn kèm/ Condiments: Chọn nhóm các món được ăn kèm với món chính. Danh sách nhóm món ăn kèm được tạo ở Product Modifiers, tab Condiments

  • Yêu cầu kèm theo/ Options: Chọn nhóm các yêu cầu thường đi kèm theo khi chọn món chính. Danh sách nhóm yêu cầu kèm theo được tọa ở Product Modifiers, tab Options

 • Người dùng có thể thực hiện cập nhật bằng cách Import danh sách sản phẩm theo template: Click here

  • Click export để lấy danh sách sản phẩm hiện có

  • Bổ sung thông tin vào file + Lưu file. Lưu ý, không thay đổi code, name, categorycode của sản phẩm

  • Click Import, chọn file đã lưu và thực hiện import

Lưu ý (Remarks)

 • Trong tương lai, danh sách sản phẩm của cơ sở sẽ được sync về từ danh sách sản phẩm của toàn hệ thống, cơ sở chỉ được cập nhật các thông tin giá cả liên quan.

 • Chỉ có thể gán sản phẩm vào nhóm sản phẩm (Category) không có nhóm sản phẩm con nào thuộc nó


Trang này có hữu ích ?