Wake up calls (Báo Thức)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

233 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục báo thức (Wake up calls)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Wake up calls

Tổng quan (Summary)

Danh mục các mã trong mục báo thức

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Tìm kiếm theo trường thông tin

  • Room no.: Số phòng

  • Name: Tên

  • Date: Ngày giờ

  • Group Code: Mã nhóm

  • Status: Tình trạng

    • Tạo cuộc gọi báo thức: Create

    • Hủy cuộc gọi báo thức: Cancel

No.days: Số ngày cần cài đặt

Time: Cài đặt thời gian báo thức

Note: Ghi chú

Cancel: Hủy

Submit: Xác nhận tạo báo thức

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?