Tỷ giá hối đoái (Exchange rates)

Hỗ trợ khách hàng

27/02/2021 - 1 phút để đọc

231 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tỷ giá hối đoái (Exchange rates)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Currency Exchange - Exchange rates

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thu đổi ngoại tệ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Tạo tỷ giá/Add new rate

  • Tiền tệ/Currency: Đơn vị tiền tệ

  • Mô tả/Description: Mô tả chi tiết thông tin tiền tệ

  • Giá mua/Buy Rate: Giá mua của 1 đơn vị tiền tệ

  • Từ ngày/From Date: Tỉ giá sẽ được tính từ ngày này

  • Từ thời gian/From Time: Tỉ giá sẽ được tính từ thời gian này

  • Hành động/Action: Cho phép xem chi tiết hoặc chỉnh sửa thông tin tỉ giá tiền tệ

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?