Thông tin Ngân Hàng (Bank Information)

Hỗ trợ khách hàng

09/03/2021 - 1 phút để đọc

702 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thông tin Ngân Hàng (Bank Information)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Currency Exchange - Bank Information

Tổng quan (Summary)

Màn hình xem thông tin ngân hàng hợp tác trong việc thực hiện giao dịch thu đổi ngoại tệ.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên Ngân hàng/Name

  • Địa chỉ mail/Email

  • Số điện thoại/Phone

  • Địa chỉ/Address

Lưu ý (Remarks)

Các việc thay đổi tỉ giá sẽ được cập nhật dựa theo thông tin do ngân hàng này cung cấp & có thể khác so với các ngân hàng khác tuỳ thời điểm.


Trang này có hữu ích ?