Thông tin Ngân Hàng (Bank Information)

Hỗ trợ khách hàng

27/02/2021 - 1 phút để đọc

241 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thông tin Ngân Hàng (Bank Information)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Currency Exchange - Bank Information

Tổng quan (Summary)

Màn hình xem thông tin ngân hàng liên quan đến các tỉ giá tiền tệ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên Ngân hàng/Name

  • Địa chỉ mail/Email

  • Số điện thoại/Phone

  • Địa chỉ/Address

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?