Thu đổi (Exchanges)

Hỗ trợ khách hàng

31/08/2020 - 1 phút để đọc

191 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thu đổi ngoại tệ (Exchanges)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Currency Exchange - Exchanges

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thu đổi ngoại tệ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Exchanges] - Theo dõi các giao dịch thu đổi ngoại tệ

 • Confirmation/Xóa điều kiện lọc

 • Room/Số phòng

 • Guest Name/Tên khách

 • Currency/Loại tiền tệ

 • Foreign Amount/Số tiền ngoại tệ

 • Local Amount/Số tiền địa phương

[Exchange] - Thao tác đổi tiền

 • Room/Số phòng

 • Folio/Cửa sổ giao dịch

 • Currency/Loại tiền tệ quy đổi

 • Exchange rate/Tỷ giá hối đoái

 • Amount/Số tiền ngoại tệ

 • Local Amount (VND)/Số tiền địa phương (VND)

 • Reference/

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?