SCT

Hỗ trợ khách hàng

17/08/2020 - 1 phút để đọc

313 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

SCT - Thông tin transaction code của thuế tiêu thụ đặc biệt

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Trx Code Settings - SCT

Tổng quan (Summary)

Thông tin transaction code của thuế tiêu thụ đặc biệt

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các loại thuế tiêu thụ đặc biệt và thông tin transaction code tương ứng

  • Giá trị/ Value ( % ): Giá trị % của thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Outlet có sản phẩm áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Transaction Code: Mã giao dịch tương ứng với từng thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Nút chức năng:

    • Sửa/Edit: Nhấn để cập nhật thông tin thuế tiêu thụ đặc biệt và transaction code tương ứng

    • Xóa/ Delete: Nhấn để xóa thông tin thuế tiêu thụ đặc biệt đã tạo

Thêm mới thuế tiêu thụ đặc biệt: Click Add để thêm thông tin thuế tiêu thụ đặc biệt

Lưu ý (Remarks)

Thuế tiêu thụ đặc biệt được khai báo trong danh sách sản phẩm của cơ sở, thường là những sản phẩm dịch vụ Massage.


Trang này có hữu ích ?