Payments

Hỗ trợ khách hàng

17/08/2020 - 1 phút để đọc

358 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Payments - Thông tin transaction code của các hình thức thanh toán

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Trx Code Settings - Payments

Tổng quan (Summary)

Thông tin transaction code của các hình thức thanh toán

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các hình thức thanh toán và thông tin transaction code tương ứng

 • Tên/Name: Tên của giai đoạn phục vụ để tạo transaction code post qua PMS

 • Ghi nhận vào PMS/ Post to PMS:

  • Có/ Yes: Các giao dịch với hình thức thanh toán tương ứng sẽ được ghi nhận doanh thu vào Cirrus PMS

  • Không/ No: Các giao dịch với hình thức thanh toán tương ứng sẽ không được ghi nhận vào Cirrus PMS

 • Transaction Code: Mã giao dịch tương ứng với từng hình thức thanh toán

 • Phòng ảo/ Pseudo Room: Phòng ảo chứa thông tin giao dịch tương ứng với hình thức thanh toán

 • Nút chức năng:

  • Sửa/Edit: Nhấn để cập nhật Trx Code và phòng ảo (Pseudo Room)

   • Room Type: Lấy từ danh sách các loại phòng ảo đã tạo từ Cirrus PMS - Phân hệ Property Management

   • Room Number: Lấy danh sách phòng từ loại phòng đã load

Lưu ý (Remarks)


Trang này có hữu ích ?