Tip

Hỗ trợ khách hàng

13/10/2020 - 1 phút để đọc

480 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tip - Thông tin Transaction Code của Charge Tips

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Trx Code Settings - TIP

Tổng quan (Summary)

Thông tin transaction code của Charge Tip cho từng Outlet

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các Oulet và thông tin transaction code cho charge tip tương ứng

  • Outlet của cơ sở

  • Transaction code: Thông tin Transaction code của charge tip tương ứng với từng Outlet của cơ sở

  • Nút chức năng:

    • Sửa/Edit: Nhấn để cập nhật Trx Code của charge típ cho từng Outlet tương ứng

Lưu ý (Remarks)

Danh sách Outlet sẽ được hệ thống tự động load ra để tránh việc người dùng khai báo thiếu


Trang này có hữu ích ?