Rounding

Hỗ trợ khách hàng

17/08/2020 - 1 phút để đọc

26 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Rounding - Thông tin mã nhóm làm tròn (điều chỉnh đơn hàng) của cơ sở

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Trx Code Settings - Rounding

Tổng quan (Summary)

Thông tin mã nhóm làm tròn (điều chỉnh đơn hàng) cho từng Outlet

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các hình thức thanh toán và thông tin transaction code tương ứng

  • Outlet của cơ sở

  • Mã nhóm làm tròn/ Rounding Group Code: Chữ số cuối cùng trong transaction code

  • Nút chức năng:

    • Sửa/Edit: Nhấn để cập nhật mã nhóm làm tròn

Lưu ý (Remarks)

Transaction code của các sản phẩm gồm 4 số (ABCD) được cấu hình từ:

  • Mã Outlet + Mã Period: ABC

  • Mã nhóm sản phẩm - Category: D

Đối với giá trị điều chỉnh của đơn hàng, hệ thống sẽ tự tạo transaction code tương ứng theo quy tắc trên.


Trang này có hữu ích ?