XML File

Hỗ trợ khách hàng

12/03/2021 - 2 phút để đọc

518 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

XML File - Chi tiết các item được ghi nhận ở các đơn hàng đã thanh toán

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Reports - XML File

Tổng quan (Summary)

Chi tiết các item được ghi nhận ở các đơn hàng đã thanh toán ở định dạng XML - tích hợp với SAP

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Filter - Lọc báo cáo

 • Outlet Lọc theo Outlet, nếu không chọn Outlet, mặc định hiểu sẽ xuất hết thông tin của toàn bộ các Outlet

 • Business Date: Lọc theo ngày giao dịch của Cirrus PMS (Ngày giao dịch sẽ được cập nhật khi thực hiện Night Audit ở phân hệ Front Office)

Xuất file XML

 • Sau khi lọc theo các thông tin cần thiết, click button Export, chọn file cần để tải

 • Các file XML:

  • XML File: File trừ tồn

  • SAP Reconcilation: File trừ tồn dưới dạng excel

  • Revenue: File doanh thu đối với cơ sở độc lập không post charge qua PMS

  • Payment: File thanh toán đối với cơ sở độc lập không post charge qua PMS

 • File sẽ được tải về theo định dạng XML:

 • Người dùng có thể lưu file về máy và mở file bằng phần mềm Excel

Lưu ý (Remarks)

File XML sẽ được tự động upload lên SAP vào thời điểm NAD/ thời điểm cấu hình đối với các cơ sở độc lập. Màn hình này dùng để xuất file tham chiếu nếu cần.


Trang này có hữu ích ?