Cấu hình điểm cho bộ giá phòng của Thành viên (Config rate code by Point)

Hỗ trợ khách hàng

22/10/2020 - 3 phút để đọc

1050 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chi tiết giá phòng (Details Config)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Chọn công cụ chỉnh sửa Rate – Tab Details Config - Chọn Show Point

Tổng quan (Summary)

Quy đổi giá trị đêm phòng ra điểm của mã giá

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

 • Từ ngày/From: Ngày bắt đầu áp dụng

 • Đến ngày/To: Ngày kết thúc áp dụng

 • Ngày trong tuần/Weekdays: Những ngày trong tuần áp dụng

 • Mã mùa/Season: Mã mùa áp dụng

 • Loại phòng/Room Type: Loại phòng áp dụng

 • Giá phòng/Amount Config: Chi tiết đơn giá phòng theo số lượng khách tương ứng

 • Nút chức năng:

  • Thêm/Create: Nhấn để thêm mới một giai đoạn giá

  • Lưu giá/Generate: Nhấn để áp dụng giá cho hệ thống Reservation System

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa một giai đoạn giá hoặc cập nhật điểm

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa một giai đoạn giá

Lưu ý:

 1. Hệ thống chưa hỗ trợ cấu hình điểm cho các rate code kế thừa.

 2. Chỉ cấu hình được điểm cho rate code sau khi rate code đó đã được tạo rate code detail và cấu hình giá phòng.

Sau khi cấu hình chi tiết giá phòng, thực hiện cập nhật điểm cho rate code:

Vào màn hình Details Config của một rate code đã được cập nhật giá phòng.

 • Nhấn chọn Show Point để xem trạng thái điểm của rate code

 • Nhấn chọn biểu tượng Edit để chỉnh sửa và cập nhật

Nhấn vào biểu tượng Edit để cấu hình điểm cho từng giai đoạn cụ thể và điều kiện cụ thể của rate code:

(4) Chọn “Point”

 • Point 1 Adult: Nhập điểm phòng cho 1 khách ở

 • Point 2 Adult: Nhập điểm phòng cho 2 khách ở

 • Point 1 Child: điểm phòng cho em bé

 • Point Extra Adult: Điểm cho extra 1 người lớn

 • Point Extra Child: Điểm cho extra 1 em bé không giường phụ

 • Add Adult: Nhấn vào thêm điểm cho 3 người lớn, 4 người lớn,…

 • Add Child: Nhấn vào để thêm điểm cho 2 trẻ em, 3 trẻ em,…

Tuy nhiên, Phụ thu hiện tại chưa có điểm.

 • Date: Kiểm tra lại khoảng thời gian hoặc chỉnh sửa lại thời gian áp dụng điểm cho rate code

 • Tích chọn những ngày trong tuần được phép áp dụng bán rate code với giá điểm này. Chọn “Clear All” để tắt bán các ngày trong tuần.

 • Please select room type: Chọn loại phòng được áp dụng cho điểm

Nhấn “Save” để lưu lại thông tin tạo mới một giai đoạn giá

Lưu ý (Remarks)

Generate Rate Plan: Sau khi cập nhật bảng điểm chi tiết, để giá mới có hiệu lực người dùng phải nhấn vào nút Generate


Trang này có hữu ích ?