Outlets

Hỗ trợ khách hàng

15/08/2020 - 1 phút để đọc

30 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Outlets

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Outlets

Tổng quan (Summary)

Danh sách các Outlets tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các Outlet đã khai báo ở phân hệ Property Management

  • Outlet

  • Địa chỉ/ Address

  • Sức chứa/ Capacity: Sức chứa của Outlet

  • Điện thoại/ Tel

  • Trạng thái/ Status: Active/ InActive

Lưu ý (Remarks)

Thông tin Outlet được khai báo và cập nhật ở phân hệ Property Management. Thông tin ở đây chỉ được hiển thị để tham khảo


Trang này có hữu ích ?