Outlets

Hỗ trợ khách hàng

13/10/2020 - 1 phút để đọc

276 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Outlets

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Outlets

Tổng quan (Summary)

Danh sách các Outlets tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Sync Outlet

Thực hiện đồng bộ thông tin các Outlet được khai báo ở phân hệ Property Management

Danh sách các Outlet đã khai báo

 • Outlet

 • Địa chỉ/ Address

 • Mã hóa đơn/ Check code: 2 chữ số đầu của mã hóa đơn cho mỗi Outlet. Hiện tại đang quy định giống mã outlet code

 • Sức chứa/ Capacity: Sức chứa của Outlet

 • Điện thoại/ Tel

 • Trạng thái/ Status: Active/ InActive

 • Nút chức năng:

  • Sửa/ Edit: Chỉnh sửa thông tin Check Code

Lưu ý (Remarks)

 • Thông tin Outlet được khai báo và cập nhật ở phân hệ Property Management. Thông tin ở đây chỉ được hiển thị để tham khảo

 • Mã hóa đơn của mỗi outlet được quy định bằng 8 chữ số với 2 chữ số đầu là mã outlet được cấu hình tại màn hình này.


Trang này có hữu ích ?