Reasons

Hỗ trợ khách hàng

17/08/2020 - 1 phút để đọc

275 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Reasons - Các lý do hủy món, hoàn trả đơn hàng đã thanh toán

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Reason

Tổng quan (Summary)

Danh mục các lý do hủy món (void), hoàn trả đơn hàng đã thanh toán (return)

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các nhóm sản phẩm đã khai báo

 • Tên/Name: Tên của lý do

 • Loại lý do/ Reason Type:

  • Hủy món/ Item Void

  • Hoàn trả đơn hàng đã thanh toán/ Return/ Re-open closed check

 • Nút chức năng

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của lý do

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một lý do

Thêm mới một lý do bất kỳ: Click button Add và nhập các thông tin

Lưu ý (Remarks)

Các lý do được hiển thị khi thực hiện hủy món (Item Void) hoặc hoàn trả đơn hàng (Re-open/ Return Closed Check)


Trang này có hữu ích ?