Users

Hỗ trợ khách hàng

15/08/2020 - 1 phút để đọc

27 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

User - Thông tin người dùng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Users

Tổng quan (Summary)

Danh sách người dùng của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách người dùng đã được

  • Email

  • Tên/ Họ của người dùng

Gắn người dùng vào Outlet được phép thao tác trên tablet/ POS

  • Chọn Outlet muốn thêm người dùng

  • Click Add

  • Chọn người dùng muốn add thêm vào Outlet >> Submit

Lưu ý (Remarks)

Chỉ người dùng được gán vào các Outlet mới được thao tác trên tablet ở các Outlets được phân công.

Người dùng được phân quyền vào Web Portal ở từng hạng mục menu được phân quyền có thể xem được thông tin của tất cả các Outlet


Trang này có hữu ích ?