Printers

Hỗ trợ khách hàng

17/08/2020 - 1 phút để đọc

30 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Printers - Máy in bếp/ bar kết nối wifi

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Printers

Tổng quan (Summary)

Danh mục các máy in bếp/ bar kết nối với wifi đang có tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các máy in KOTs (kitchen order tickets) ở bếp/bar

  • Mã/ Code

  • Tên/Name: Tên máy in

  • IP máy in

  • Loại/ Type: Có thể tự nhập loại/ mô tả máy in để phân biệt

  • Nút chức năng

    • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một máy in

    • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một máy in

Thêm mới một máy in bất kỳ: Click Add và nhập thông tin

Lưu ý (Remarks)

Các máy in sẽ được gắn với từng sản phẩm ở Menu của outlet tương ứng. Các sản phẩm sẽ được in ra khi thực hiện lệnh gửi xuống bếp (Send) trên tablet


Trang này có hữu ích ?