Printers

Hỗ trợ khách hàng

16/10/2020 - 3 phút để đọc

365 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Printers - Máy in bếp/ bar kết nối bằng mạng LAN

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Configurations - Printers

Tổng quan (Summary)

Danh mục các máy in bếp/ bar kết nối bằng mạng LAN đang có tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các máy in captain ở bếp/bar

 • Mã/ Code của máy in

 • Tên/Name: Tên máy in/ nhóm máy in

  • Thông thường sẽ đặt tên theo loại máy in như Bếp Á, Bếp Âu, Bếp Bánh, Quầy Bar,…

  • Tên máy in sẽ được hiển thị ở góc dưới bên phải của captain được in ra.

 • Main Printer IP: IP máy in chính.

  • Thông tin IP sẽ được hiển thị theo từng outlet.

  • Các món được gắn với máy in đã khai báo sẽ được in ra tại máy có IP tương ứng cho Outlet đang thực hiện ghi nhận món.

 • Sub Printer IP: IP máy in phụ

  • Trong trường hợp captain không thể in ra được máy in chính, sẽ được chuyển tiếp đến máy in phụ tương ứng nếu có khai báo.

 • Status: Trạng thái của máy in (Active/ Inactive)

 • Nút chức năng

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một máy in

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một máy in

  • Có thể filter theo Outlet để xem các máy in cùng IP đang sử dụng cho Outlet

  • Có thể tìm kiếm theo mã code hoặc tên máy in

Mối liên hệ giữa Menu Item và các Printer

 • Nhiều outlet đươc sử dụng chung 1 menu (cấu trúc 1 menu gồm nhiều menu group, mỗi menu group gồm nhiều menu item).

 • Mỗi menu item được gắn với 1 hoặc nhiều Printer Group.

 • Mỗi Printer Group ở mỗi outlet sẽ được map với IP của máy in vật lý tương ứng.

 • Trong trường hợp máy in chính bị lỗi sẽ chuyển sang in ở máy in backup.

Thêm mới máy in captain

Bước 1: FBM/ Bếp trưởng xác định các món ăn sẽ được đưa về các nhóm máy in nào

 • Ví dụ:

  • Restaurant 1 và Room Service sử dụng chung menu Alacarte,

  • Các quầy Bar sử dụng chung menu Drink List và được khai báo như sau:

Bước 2: IT cơ sở xác định các máy in vật lý hiện có tại cơ sở, cùng các IP tương ứng.

Bước 3: FBM/ Bếp trưởng và IT cơ sở thực hiện khai báo thông tin các máy in vào hệ thống với cấu trúc:

 • Tên nhóm máy in đã được xác định ở bước 1

 • Các outlet có món thuộc nhóm máy in này

 • IP của các máy in vật lý (cả chính và phụ) tương ứng cho từng nhóm ở từng outlet

 • Cụ thể từ ví dụ ở bước 1:

  • Xác định có 7 máy in vật lý tương ứng với 7 IP

  • Thực hiện khai báo IP tương ứng cho 4 nhóm máy in đã liệt kê ở bước 1 cho từng outlet

Thao tác trên hệ thống:

 • Click Add và nhập thông tin:

  • Code: Mã máy in/ nhóm máy in

  • Name: Tên máy in/ nhóm máy in

  • Status: Mặc định là Active khi thêm máy in

  • Click Add IP để thêm Outlet và thông tin IP tương ứng

 • Nút chức năng khác trong màn hình thêm máy in:

  • Collapse/ Expand: Thu gọn và hiển thị thông tin IP cho từng Outlet

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin Outlet và IP tương ứng

Lưu ý (Remarks)

 • Các nhóm máy in sẽ được gắn với từng sản phẩm ở Menu của các outlet tương ứng.

 • Tại mỗi outlet, khi thực hiện ghi nhận món của khách (bằng cách thực hiện lệnh gửi xuống bếp (Send) trên tablet/ máy POS), món sẽ được in ra đúng máy in có IP đã được khai báo cho Outlet đó


Trang này có hữu ích ?