Product Options

Hỗ trợ khách hàng

13/10/2020 - 2 phút để đọc

318 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Product Modifiers - Thông tin bổ sung

 • Tab Options - Yêu cầu kèm theo

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Food and Beverage - Menu - Product Modifiers - Options

Tổng quan (Summary)

Danh sách các yêu cầu kèm theo sản phẩm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các yêu cầu kèm theo (Options)

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã nhóm

 • Tên nhóm/ Group Name: Tên nhóm yêu cầu kèm theo

 • Số lượng sản phẩm áp dụng/ No. Items Applied: Số lượng sản phẩm được gắn với nhóm yêu cầu kèm theo này

 • Nút chức năng

  • Thêm yêu cầu kèm theo thuộc nhóm đã chọn

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của nhóm yêu cầu kèm theo

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa nhóm yêu cầu kèm theo

 • Click vào tên nhóm để xem danh sách các yêu cầu thuộc nhóm đã chọn với: Mã/ Code; Tên/ Name

Thêm nhóm yêu cầu kèm theo

 • Thêm một nhóm yêu cầu kèm theo bất kỳ

  • Mã/ Code: Mã nhóm

  • Tên/ Name: Tên nhóm

  • Số lượng tối thiểu/ Min Qty/Item: Số lượng tối thiểu trong nhóm phải chọn cho 1 sản phẩm. Nếu số lượng tối thiểu = 0, sản phẩm không yêu cầu chọn các yêu cầu kèm theo.

  • Số lượng tối đa/ Max Qty/Item: Số lượng tối đa được chọn trong nhóm cho 1 sản phẩm. Nếu số lượng tối đa để trống, sản phẩm có thể chọn tùy ý các yêu cầu kèm theo.

  • Trạng thái/ Status: Hiệu lực/ Không hiệu lực

  • Applying to Items: Chọn các sản phẩm được gắn với yêu cầu kèm theo này (Khi chọn sản phẩm trên tablet/ máy POS, yêu cầu kèm theo sản phẩm sẽ được hiện ra để người dùng chọn)

   • Nhóm sản phẩm/ Category: Lọc các nhóm sản phẩm

   • Danh sách sản phẩm/ Item List: Danh sách các sản phẩm được lọc theo nhóm sản phẩm bên trên

   • Sản phẩm đã chọn/ Selected Items: Danh sách các sản phẩm đã được chọn có yêu cầu kèm theo

 • Người dùng có thể thực hiện Import danh sách nhóm yêu cầu kèm theo theo template: Click here

  • Click export để lấy file mẫu hiện có

  • Bổ sung thông tin vào file + Lưu file

  • Click Import, chọn file đã lưu và thực hiện import

Lưu ý (Remarks)

Không hỗ trợ import các sản phẩm được áp dụng, khuyến khích chọn tay trên màn hình Web Portal để đảm bảo độ chính xác


Trang này có hữu ích ?