Cirrus FnB Web Portal

Hỗ trợ khách hàng

11/08/2020 - 1 phút để đọc

56 lượt xem

Đường dẫn (Open link):

Login - Applications - Food and Beverage

hoặc click vào biểu tượng “table” - chọn Food and Beverage

Tổng quan (Summary):

  • Floor Plan

  • Menu

  • Configurations

  • Reports


Trang này có hữu ích ?