Cấu hình chi tiết một mã giá thừa kế từ mã giá khác (Inherited Rate Plan)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 3 phút để đọc

826 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chi tiết giá phòng (Details Config)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Chọn công cụ chỉnh sửa Rate – Tab Details Config

Tổng quan (Summary)

Khai báo các thông tin chi tiết của mã giá phòng như loại phòng, giá, giai đoạn….

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Details Config List] – Danh sách chi tiết về các giai đoạn áp dụng mã giá

 • Từ ngày/From: Ngày bắt đầu áp dụng (staying date from)

 • Đến ngày/To: Ngày kết thúc áp dụng (staying date to)

 • Ngày trong tuần/Weekdays: Những ngày trong tuần áp dụng

 • Mã mùa/Season: Mã mùa áp dụng

 • Loại phòng/Room Type: Loại phòng áp dụng

 • Room Modification Type: Cách tính tiền phòng (tính theo phần trăm, theo chênh lệch)

 • Room Modification: Điền số % hoặc số tiền chênh lệch so với Rate cha

 • Room Rounding Type: Chọn Phương thức làm tròn

  • Rounding None: Không làm tròn

  • Rounding up: Làm tròn lên

  • Round down: Làm tròn xuống

  • Rounding Mround, Rounding Mround Up và Roudning Mround Down: Ở các phương thức làm tròn này sẽ đươc làm tròn đến đơn vị thiết lập được nhập trong Room Round To.

 • Nút chức năng:

  • Thêm/Create: Nhấn để thêm mới một giai đoạn giá

  • Lưu giá/Generate: Nhấn để áp dụng giá cho hệ thống Reservation System

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa một giai đoạn giá

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa một giai đoạn giá

[Create Detail Config] – Thêm mới giai đoạn giá

Nhấn “Create” để thêm mới một giai đoạn giá

 • Room Modification Type: Cách tính tiền phòng (tính theo phần trăm, theo chênh lệch)

 • Room Modification: Điền số % hoặc số tiền chênh lệch so với Rate cha

 • Room Rounding Type: Chọn Phương thức làm tròn

  • Rounding None: Không làm tròn

  • Rounding up: Làm tròn lên

  • Round down: Làm tròn xuống

  • Rounding Mround, Rounding Mround Up và Roudning Mround Down: Ở các phương thức làm tròn này sẽ đươc làm tròn đến đơn vị thiết lập được nhập trong Room Round To.

 • Keep Inherit Extra: Chọn nếu cần giữ lại giá extra của trẻ em và extra người lớn

 • By Season: Chọn khoảng thời gian áp dụng cho giá theo mùa vụ

 • By Range of date: Chọn thời gian theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Please select room type: Chọn loại phòng được áp dụng cho giá chi tiết

Nhấn “Save” để lưu lại thông tin tạo mới một giai đoạn giá

Lưu ý (Remarks)

Generate Rate Plan: Sau khi cập nhật bảng giá chi tiết, để giá mới có hiệu lực người dùng phải nhấn vào nút Generate

Cấu hình phần trăm giảm giá khác nhau trong thời điểm cuối tuần và trong tuần

Để cấu hình mức giảm giá khác nhau trong thời điểm cuối tuần và trong tuần cho cùng 1 giai đoạn, người dùng có thể tạo 2 detail config với cùng khoảng thời gian nhưng cuối tuần thì chọn T5 + T6 còn trong tuần thì T2 + T3 + T4 + T7 + CN với các mức giảm giá khác nhau.

Cấu hình giai đoạn ở của mã giá kế thừa khác với mã giá cha

Giai đoạn ở (staying date) của mã giá kế thừa có thể được xác định cụ thể dựa trên cấu hình From - To của các rate detail chứ không cần phải đi theo mã giá cha. Trong ví dụ trên, staying date của mã giá sẽ từ 13/07 - 23/11.


Trang này có hữu ích ?