Cấu hình chi tiết gói dịch vụ (Config Package Detail)

Hỗ trợ khách hàng

22/10/2020 - 1 phút để đọc

352 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục gói dịch vụ (Package)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Package

Tổng quan (Summary)

Danh mục các gói dịch vụ đang áp dụng tại khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

[Create Package Detail] – Thiết lập giai đoạn giá cho Package

Nhấn vào nút chỉnh sửa để điều chỉnh thiết lập cho package

Nhấn “Create” để thêm mới một giai đoạn

  • Giá người lớn/Price Default: Đơn giá cho 1 người lớn

  • Giá trẻ em/Price Child: Đơn giá cho 1 trẻ em

  • Theo mùa/By Season: Giai đoạn tính theo mùa. Chọn từ danh sách mã mùa

  • Theo khoảng thời gian/By Date Range: Giai đoạn tính theo khoảng thời gian

  • Lưu/Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

  • Hủy/Cancel: Chọn để không lưu lại thông tin

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?