Tạo và phân bổ Rate Code Global (Create Global Rate Code)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 4 phút để đọc

322 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Rate Plan Template & Tree View

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Template - Rate Plan Template

Tổng quan (Summary)

Bộ Global Rate Code và chức năng phân bổ rate về khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Rate Plan Template

[Creat New Rate Plan] – Chọn nút Create để tạo mới rate code thuộc bộ Rate Global

 • Rate Code: Mã giá phòng

 • Rate Name: Tên của mã giá

 • Rate Type: Tích chọn loại giá của mã giá, bao gồm:

  • Normal Rate: Giá niêm yết cho tất cả mọi khách

  • Base Rate: Giá để khai báo nhanh các mã giá phòng được tạo dựa trên mã giá Base Rate. Mã giá Base Rate sẽ không được hiển thị đối với khách mà chỉ được sử dụng để các mã giá khác kế thừa

  • Advance Daily Rate: Giá ấn định chung cho tất cả các loại khách, nếu không có mã giá nào được xác định cho một hoặc nhiều loại phòng cho một ngày cụ thể, hệ thống sẽ lấy giá Daily Rate

 • Sell Date: Thời gian bắt đầu và kết thúc bán của mã giá phòng

 • DayUse: Chọn nếu muốn tạo loại Rate Plan check in và check out trong cùng một ngày (Min Los = 0)

 • Description: Mô tả chi tiết về mã giá phòng

 • Short Description: Mô tả ngắn về mã giá phòng

 • Market: Chọn thị trường của Rate Plan

 • Source: Chọn source cho Rate Plan

 • Min LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối thiểu đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Max LOS (Length Of Stay): Số ngày ở tối đa đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Min Adv: Số ngày đặt trước tối thiểu đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Max Adv: Số ngày đặt trước tối đa đủ điều kiện để áp dụng mã giá phòng

 • Inherit From Rate Plan: Chọn nếu muốn tạo một Rate Plan thừa kế từ Rate Plan khác

[Inherit From Rate Plan] – Tạo Rate kế thừa

 • Rate Plan: Chọn Rate Plan mà Rate đang tạo được thừa kế

 • Room Modification Type: Cách tính tiền phòng (tính theo phần trăm, theo chênh lệch)

 • Room Modification: Điền số % hoặc số tiền chênh lệch so với Rate cha

 • Room Round Type: Chọn Phương thức làm tròn

  • Rounding None: Không làm tròn

  • Rounding up: Làm tròn lên

  • Round down: Làm tròn xuống

  • Rounding Mround, Rounding Mround Up và Roudning Mround Down: Ở các phương thức làm tròn này sẽ đươc làm tròn đến đơn vị thiết lập được nhập trong Room Round To.

 • Keep Inherit Extra: Chọn nếu cần giữ lại giá extra của trẻ em và extra người lớn

 • Inherit Package: Nếu không chọn, thì những thông số thừa kế của package sẽ mặc định giống như những thông số thừa kế của Rate Plan. Nếu chọn, người dùng sẽ phải thiết lập các thông số thừa kế cho package.

Lưu/Submit: Nhấn để tạo mã giá phòng mới và sẽ chuyển đến trang chi tiết của Rate Plan vừa được tạo.

[Assign Package] - Gán Global Package vào Global Rate

Nhấn vào nút chỉnh sửa Rate Code Global, vào tab Packages.

Để gán/gỡ một package cho Rate, người dùng sẽ chuyển trạng thái của package sang mở hoặc tắt.

II. Property Distribute - Phân bổ Rate Global về cơ sở

 • Exact Match: nhấn chọn để bộ lọc trả về kết quả tìm kiếm là chính xác. Nếu không chọn, kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm các rate code có chứa ký tự được nhập vào bộ lọc

 • Chọn 1 hoặc nhiều rate cần phân bổ về cơ sở

 • Chọn 1 hoặc nhiều cơ sở

 • Chọn Distribute

 • Chọn Confirm để xác nhận. Cancel nếu muốn hủy bỏ việc phân bổ rate

Lưu ý (Remarks)

Khi lưu mã giá phòng. Thông tin của một mã giá phòng sẽ bao gồm:

 • [Rate Info] – Thông tin chung: Là các thông tin nhập ở trên

 • [Package] – Các gói dịch vụ được mở bán theo rate

 • [Hierachy] – Vị trí của mã giá phòng trong chuỗi kế thừa

 • [Property] - Danh sách các cơ sở mà rate code đã được phân bổ về

Sau khi thực hiện phân bổ, user vào danh mục Rate Plan tại cơ sở để tiếp tục các bước thiết lập rate


Trang này có hữu ích ?