Phân quyền application ứng với user group (roles)

Hỗ trợ khách hàng

04/05/2020 - 1 phút để đọc

401 lượt xem

Better view: https://vingroupjsc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tungtt25_vingroup_net/Efk9GYLkIylPmrv1auQlCH0Bn4fB68vHeAcQ5S0XYBsVDg

Application

GM

SM

SO (SL)

E-COM

REST

RESU

HORD

REV

GBA

DOR

RCP

GSS

FOM

GRO

DM

OPERATOR

CONCIERGE

HKM

HKTL

HKS

HKR

OSV

IT

IA

AR HO

AR Local

FC

LAUS

LAUM

TRAD

TRAC

TMM

TMS

Beo Management

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Applications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laundry Management

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

Payment Management

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRS

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Rates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Room Management

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Food And Beverage

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Housekeeping

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Channel Manager

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMS Einvoice

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Content Management

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash Register

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Task Management

x

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

Admin Setting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Property Management

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executive Dashboard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMS Configuration

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Transportation Management

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Front Office

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Rate Service Management

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Booking Portal

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trang này có hữu ích ?