Reset Password (Lấy lại mật khẩu)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 1 phút để đọc

963 lượt xem

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập. Nhấn “Forgot Password

Bước 2: Nhập địa chỉ email muốn reset mật khẩu đăng nhập và nhấn “Send me an email

Bước 3: Hệ thống hiển thị nếu gửi mail yêu cầu thành công. Nhấn “OK” để xác nhận

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi mã xác thực OTP tới email. Nhập mã xác thực OTP và mật khẩu mới để thực hiện đổi mật khẩu

Bước 5: Nhấn “Set new password” để tiến hành cập nhật mật khẩu mới. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật mật khẩu thành công


Trang này có hữu ích ?