Invoices (Theo dõi Hóa đơn)

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 2 phút để đọc

687 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Theo dõi Hóa đơn (Invoices)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Invoices - Invoices

Tổng quan (Summary)

Theo dõi Hóa đơn điện tử của khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Có thể tìm kiếm theo các trường thông tin:

 • Số hóa đơn/Invoice Number: Nhập số hóa đơn để tìm kiếm chi tiết hóa đơn

 • Mã xác nhận đặt phòng/Confirmation Number: Nhập mã xác nhận để tìm kiếm chi tiết hóa đơn

 • Tên công ty/Company Name: Nhập tên công ty xuất hóa đơn để tìm kiếm chi tiết hóa đơn

 • Tên khách hàng/Customer Name: Nhập tên khách hàng để tìm kiếm chi tiết hóa đơn

 • Theo trạng thái hóa đơn/Status

-Đã gửi/Send: Hóa đơn đã được phát hành thành công

-Đã hủy/Void: Hóa đơn đã bị hủy

-Điều chỉnh thông tin/Adjust, Adjust info: Hóa đơn đang điều chỉnh thông tin

-Điều chỉnh giảm/Adjust Reducing: Hóa đơn điều chỉnh giảm

-Đã được điều chỉnh/Be Adjusted Invoice: Hóa đơn đã được điều chỉnh

-Đang xử lý/Pending: Hóa đơn đang xử lý

 • Giai đoạn xuất hóa đơn/Invoices (From-To): Chọn thời gian hóa đơn được xuất để tìm kiếm hóa đơn

Các trường thông tin kết quả tìm kiếm

 • #: Số thứ tự

 • Ngày xuất Hóa đơn/Invoice Date

 • Khách hàng/Customer: Thông tin khách hàng xuất hóa đơn

 • Công ty/Company: Thông tin xuất hóa đơn

 • Mã số thuế/Tax No: Mã số thuế của Công ty

 • Email: Địa chỉ Email gửi hóa đơn

 • Trạng thái/State: Trạng thái của hóa đơn (Đã gửi/Sent - Hủy/Canceled)

 • Nút chức năng/Action

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?