Invoices (Theo dõi Hóa đơn)

Hỗ trợ khách hàng

11/09/2020 - 1 phút để đọc

94 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Theo dõi Hóa đơn (Invoices)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Invoices - Invoices

Tổng quan (Summary)

Theo dõi Hóa đơn điện tử của khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • #: Số thứ tự

  • Ngày xuất Hóa đơn/Invoice Date

  • Khách hàng/Customer: Thông tin khách hàng xuất hóa đơn

  • Công ty/Company: Thông tin xuất hóa đơn

  • Mã số thuế/Tax No: Mã số thuế của Công ty

  • Email: Địa chỉ Email gửi hóa đơn

  • Trạng thái/State: Trạng thái của hóa đơn (Đã gửi/Sent - Hủy/Canceled)

  • Nút chức năng/Action

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?