Create invoice (Tạo Hóa đơn điện tử)

Hỗ trợ khách hàng

21/09/2021 - 2 phút để đọc

864 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo Hóa đơn điện tử (Create invoice)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Invoice - Create Invoice

Log in –PMS EInvoice - Create Invoice

Tổng quan (Summary)

Các bước tạo Hóa đơn điện tử cho Khách hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Transactions] – Xuất hóa đơn theo các giao dịch đã phát sinh

 • #: Số thứ tự

 • Mã xác nhận/ Confirmation: Mã xác nhận của khách hàng cần xuất hóa đơn đã chọn

 • Folio: Tên khách của số Folio cần xuất hóa đơn

 • Ngày/Date: Hiển thị theo Arrival Date

 • Số giao dịch/Transaction No.: Số của giao dịch đã phát sinh

 • Mô tả/Description: Mô tả chi tiết giao dịch đã phát sinh

 • Số tiền/Amount: Số tiền của từng giao dịch

Cách tạo Hóa đơn

 • Khách/Guest: Thông tin Họ tên của khách

 • Công ty/Company: Lựa chọn thông tin Công ty cần xuất hóa đơn

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của Công ty cần xuất hóa đơn

 • Mã Số Thuế/Tax No: Mã số thuế của Công ty cần xuất hóa đơn

 • Số điện thoại/Phone: Số điện thoại Công ty

 • Email: Địa chỉ Email gửi hóa đơn.

 • Phương thức thanh toán/Payment Method: Phương thức thanh toán của giao dịch

 • Ngày xuất Hóa đơn/Invoice Date

 • Mô tả/Description: Mô tả thông tin chi tiết của Hóa đơn

 • Thông tin tham khảo/Reference

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?