E-Invoice (Danh mục E-Invoice)

Hỗ trợ khách hàng

26/02/2021 - 1 phút để đọc

700 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục E-Invoice (E-Invoice)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Invoices

Tổng quan (Summary)

Danh mục quản lý việc xuất Hóa đơn điện tử của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Checked out] – Các Booking đã check out cần xuất Hóa đơn

  • (blue star) : Lựa chọn phòng cần xuất hóa đơn

  • Mã xác nhận/Confirmation: Mã xác nhận của khách hàng cần xuất hóa đơn

  • Folio: Tên khách chính của phòng cần xuất hóa đơn

  • Phòng/Room: Phòng của khách chính cần xuất hóa đơn

  • Ngày đến/Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Ngày đi/Depature Date: Ngày trả phòng

  • Doanh thu/Revenue: Tổng doanh thu của phòng

[Invoices] – Các Booking đã xuất Hóa đơn

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?