Checkout Booking (Các booking cần xuất hóa đơn)

Hỗ trợ khách hàng

21/09/2021 - 1 phút để đọc

752 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Checkout Booking (Các booking cần xuất hóa đơn)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – E-Invoice – Checkout Booking

Log in – Applications – PMS EInvoice – Checkout Booking

Tổng quan (Summary)

Danh mục quản lý việc xuất Hóa đơn điện tử của cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Checked out reservation] – Các Booking đã check out cần xuất Hóa đơn

 • (blue star) : Lựa chọn phòng cần xuất hóa đơn

 • Confirmation/Mã xác nhận: Mã xác nhận của khách hàng cần xuất hóa đơn

 • Remaining Revenue: Số tiền còn lại của phòng cần xuất hóa đơn

 • Folio: Tên khách chính của phòng cần xuất hóa đơn

 • Arrival Date: Ngày nhận phòng

 • Plan Departure Date: Ngày dự kiến trả phòng

 • Checked Out At: Ngày trả phòng

 • Total Amount Can Invoice: Tổng số tiền được xuất hóa đơn

 • Total Invoiced Amount: Tổng tiền đã xuất hóa đơn

 • Remaining Amount: Số tiền còn lại có thể xuất hóa đơn

 • Actual Remaining Amount: Số tiền chưa xuất hóa đơn thực tế

[Invoices] – Danh sách các Booking đã xuất Hóa đơn

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?