Đơn đặt phòng (Reservations)

Hỗ trợ khách hàng

28/04/2020 - 2 phút để đọc

837 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Đơn đặt phòng (Reservations)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Chọn icon Reservations ở menu

Tổng quan (Summary)

Danh sách đơn đặt phòng đến từ các kênh phân phối.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Select Property: Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Reservation ID: Nhấn vào dấu mũi tên để sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái A-Z hoặc ngược lại. Người dùng cũng có thể tìm kiếm nhanh bằng cách nhập Reservation ID vào ô Filter

 • Status: Trạng thái của đơn đặt phòng, bao gồm:

  • Created: Đơn đặt phòng vừa được tạo

  • Modified: Giá phòng đặt đã được thay đổi so với ban đầu.

  • Canceled: Đơn đặt phòng đã bị hủy

  • Not Specify: Nếu dữ liệu không thuộc 3 trạng thái trên thì mặc định sẽ là trạng thái này

 • Channel: Kênh bán phòng. Nhập vào thông tin của kênh bán phòng cần tìm kiếm

 • Rate Code: Mã giá phòng

 • Date Created: Nhấn vào dấu mũi tên để sắp xếp đơn đặt phòng theo thời gian gần nhất hoặc xa nhất. Người dùng cũng có thể tìm kiếm nhanh bằng cách lựa chọn khoảng thời gian cụ thể trong ô From - To

 • Check-in: Ngày nhận phòng

 • Check-out: Ngày trả phòng

 • Guest: Nhập vào tên khách chính. Có thể tìm kiếm theo giá trị gần đúng hoặc đúng.

 • Total Amount: Tổng giá trị tiền phòng của Reservation

 • PMS Status: Trạng thái của reservation tại PMS, bao gồm:

  • New: Tạo mới

  • Pending: Chờ để xử lý

  • Processed: Đã thành công

  • Failed: Thất bại

  • Ignored: Bỏ qua

 • Nút chức năng:

  • Clear all filters: Xóa tất cả bộ lọc tìm kiếm

  • Download Excel: Tải về file excel tổng hợp thông tin về đơn đặt phòng

Xem chi tiết thông tin đặt phòng theo từng mã đặt phòng

Nhấp vào Reservation ID của đơn đặt phòng để hiển thị cửa sổ Reservation Detail

 • Tab Reservation Detail

 • Tab Cloud HMS

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?