Cấu hình kênh (Channel Configuration)

Hỗ trợ khách hàng

28/04/2020 - 1 phút để đọc

409 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình kênh (Channel Configuration)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Chọn icon Channel Configuration ở menu

Tổng quan (Summary)

Màn hình này cung cấp khả thay đổi các DC(on/off) khi hiển thị trên hệ thống tương ứng với các loại phòng và giá.

Những thay đổi trong màn hình này được áp dụng cho các page có sự hiển thị DC, Room type, Rate plan trong hệ thống Channel Manager như Room Management, Rate Management

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Select Property

Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

Trạng thái hoạt động của DC/Room Type/Rate Plan

  • Bấm vào nút đóng mở ở mỗi DC để bật/tắt trạng thái hoạt động của DC đó.

  • Thao tác tương tự để cấu hình cho phòng và giá tướng ứng với mỗi DC.

Bộ lọc tìm kiếm

Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm theo:

  • Mã DC/Room Type/Rate Plan

  • Trạng thái hoạt động: Đang hoạt động (Active) hoặc Không hoạt động (Inactive)

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?