Thẻ tên cho mã giá phòng (Tag)

Hỗ trợ khách hàng

19/10/2020 - 2 phút để đọc

653 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo Thẻ cho Rate (Tag)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Tag

Tổng quan (Summary)

Tạo thẻ để phân loại khi cần gom các mã giá, mã gói dịch vụ, DC có chung đặc điểm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

  • Create: Tạo Tag mới

  • Code & Name: Mã và tên Tag

  • Description: Mô tả Tag

  • Action:

    • Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của Tag

    • Delete: Nhấn để thực hiện xóa Tag

[Create Tag] – Tạo Tag mới

Nhấn vào Create để thực hiện tạo tag mới cho Rate

Tại cửa sổ tạo Tag mới , nhập vào các thông tin:

Chọn Create để hoàn thành tạo Tag mới hoặc Cancel nếu muốn hủy việc tạo Tag.

Chỉnh sửa Tag

Chọn vào biểu tượng công cụ chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa Tag

Hệ thống chỉ cho phép người dùng chỉnh sửa Tên và Description của Tag.

Sau khi chỉnh sửa xong các thông tin cần cập nhật, chọn Update để lưu lại, chọn Cancel nếu muốn hủy việc chỉnh sửa.

[Delete Tag] – Xóa Tag

Chọn vào biểu tượng thùng rác để thực hiện xóa một Tag

Tại màn hình xác nhận, chọn Confirm để hoàn thành xóa Tag hoặc chọn Cancel nếu muốn hủy việc xóa.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?