Nhiệm vụ phát sinh khác (Other Task)

Hỗ trợ khách hàng

17/04/2020 - 3 phút để đọc

233 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách các nhiệm vụ phát sinh thêm (Other Task)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Other task

Tổng quan (Summary)

Danh sách các nhiệm vụ phát sinh cần phải thực hiện của nhân viên

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Hiển thị thông báo:

Đối với nhiệm vụ của bộ phận Runner và nhiệm vụ nội bộ của Housekeeping sau khi được giao nhiệm vụ trên Cirrius App của bộ phận sẽ hiển thị ở mục “Other Task”.

2. Nhân viên nhận công việc đã được phân công và thưc hiện các thao tác sau:

Bước 1: Sau khi chọn mục “Other task” màn hình hiển thị danh sách các nhiệm vụ phát sinh. Nhấn chọn một nhiệm vụ cần làm như “màn hình 1” sẽ xuất hiện màn hình Status detail của nhiệm vụ đó “màn hình 2”

o Thời gian quản lý bắt đầu phân công việc cho nhân viên

o Số phòng cần làm việc

o Công việc được giao:

Bước 2: Sau khi hoàn thành công việc , nhân viên tiến hành thay đổi trạng thái nhiệm vụ và cập nhật để lưu lại thông tin nhiệm vụ như màn hình 2

  • Các trạng thái công việc được thể hiện bằng màu sắc như sau:

o New/Mới: Trạng thái công việc mà Quản lý vừa phân công cho nhân viên

o Inprogress/Đang thực hiện: Trạng thái công việc mà nhân viên đang trong quá trình thực hiện.

o Done/Đã xong: Trạng thái công việc nhân viên đã thực hiện xong

o Complete/Hoàn thành: Trạng thái công việc ở chế độ hoàn thành sau khi được kiểm tra từ Giám sát Bộ phận

o Cancel/Hủy: Trạng thái hủy công việc được giao từ Quản lý do một số nguyên nhân khách quan hay chủ quan

  • Cập nhật trạng thái của công việc:

o Sau khi nhận công việc đã được phân công, nhân viên tiến hành vào cập nhập thay đổi trạng thái từ “ New” chuyển sang trạng thái “Done”, nhấn “Update” để cập nhập trạng thái công việc.

o Quản lý sẽ nhân được thông báo đã thực hiện xong công việc qua “Task management” và tiến hành đi kiểm tra phòng mà nhân viên đã thực hiện xong công việc, bấm chọn “Complete” , hoàn thành công việc.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?