Phân khúc thị trường (Market)

Hỗ trợ khách hàng

19/10/2020 - 1 phút để đọc

701 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Phân khúc thị trường (Market)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Market

Tổng quan (Summary)

Cài đặt các phân khúc thị trường cho cả chuỗi.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

  • Code&Name: Mã và tên phân phúc thị trường

  • Description: Thông tin chi tiết về thị trường

  • Action: Nút chức năng

    • Sửa/Update: Sửa thông tin mã thị trường

    • Xóa/Delete: Xóa thông tin mã thị trường

[Create Market Code] - Tạo mới phân khúc thị trường

Nhấn nút Create để tạo mã phân khúc thị trường mới

Code: Mã thị trường (Không thể sửa khi đã tạo)

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?