Trích xuất thông tin chi tiết được cài đặt (Export)

Hỗ trợ khách hàng

22/10/2020 - 2 phút để đọc

948 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Trích xuất thông tin chi tiết được cài đặt trên Rate Service Management (Export)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Export

Tổng quan (Summary)

Xuất thông tin về chi tiết mã giá, gói dịch vụ, cấu trúc giá tại resort/hotel từ hệ thống Rate Service Management

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem

 • Export: Nhấn để hệ thống bắt đầu quá trình xuất thông tin

 • Url: Link để tải File thông tin sau khi được xuất ra thành công

 • Property: Cơ sở được xuất thông tin

 • Type: Loại thông tin được xuất ra

 • Status: Tình trạng của quá trình Export Rate Plan sẽ tự động thay đổi khi việc export đang diễn ra và sau khi hoàn thành, bao gồm:

  • Waiting: Đang đợi để hệ thống nhận lệnh xuất dữ liệu

  • Doing: Quá trình export đang diễn ra

  • Success: Export thành công

  • Failed: Export không thành công

 • Run At: Thời gian bắt đầu chạy Export Rate Plan

 • Finish At: Thời gian kết thúc chạy Export Rate Plan

Chọn Property cần xuất Rate Plan tại Select Property, sau đó nhấn vào Export để hệ thống tiến hành xuất thông tin

Sau khi export thành công người dùng sẽ nhấn vào liên kết tại cột Url để tải về, file được định dạng theo excel.

1. [Export Rate Details] - Xuất thông tin chi tiết về giá tại Resort/Hotel từ hệ thống RRM:

Thực hiện các thao tác trên Tab Rate Detail.

Báo cáo này gần giống với Configuration - Rate Code - Detail (cf_ratecodedetail) trên Opera

2. [Export Package Details] - Xuất thông tin chi tiết về gói dịch vụ tại Resort/Hotel từ hệ thống RRM

Thực hiện các thao tác trên Tab Package

Báo cáo này gần giống với Configuration - Package Codes (cf_packagecodes) trên Opera

3. [Export Rate Tree] -Xuất thông tin chi tiết về sơ đồ kế thừa mã giá tại Resort/Hotel từ hệ thống RRM

Thực hiện các thao tác trên Rate Tree

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?