Trích xuất mã giá phòng (Export Rate Plan)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 2 phút để đọc

72 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Trích xuất mã giá phòng (Export Rate Plan)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Export

Tổng quan (Summary)

Xuất thông tin về chi tiết giá tại resort/hotel từ hệ thống HMS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem hoặc khai báo Rate Strategy, màn hình chính sẽ hiển thị ra tất cả danh sách cách Rate Strategy đã được thiết lập

 • Export: Nhấn để hệ thống bắt đầu quá trình xuất thông tin

 • Url: Link để tải File thông tin sau khi được xuất ra thành công

 • Property: Cơ sở được xuất thông tin

 • Type: Loại thông tin được xuất ra

 • Status: Tình trạng của quá trình Export Rate Plan sẽ tự động thay đổi khi việc export đang diễn ra và sau khi hoàn thành, bao gồm:

  • Doing: Quá trình export đang diễn ra

  • Success: Export thành công

  • Failed: Export không thành công

 • Run At: Thời gian bắt đầu chạy Export Rate Plan

 • Finish At: Thời gian kết thúc chạy Export Rate Plan

[Export Rate Plan] – Tạo Rate Strategy

Chọn Property cần xuất Rate Plan tại Select Property, sau đó nhấn vào Export để hệ thống tiến hành xuất thông tin

Sau khi export thành công người dùng sẽ nhấn vào liên kết tại cột Url để tải về, file được định dạng theo excel.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?