Chiến lược giá (Rate Strategy)

Hỗ trợ khách hàng

18/06/2021 - 4 phút để đọc

1057 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chiến lược giá (Rate Strategy)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Rate Strategy

Tổng quan (Summary)

Thiết lập Rate Strategy áp dụng tại resort/hotel

Rate Strategy có chức năng thiết lập giới hạn cho những giai đoạn được kỳ vọng có nhu cầu ở cao. Việc tạo Rate Strategy giúp cho hệ thống tự động quản lý quỹ phòng dựa trên tình trạng thực tế của cơ sở. Rate Strategy có thể dùng để kiểm soát lượng phòng bán theo Rate Plan hoặc Room Type. Trường hợp hệ thống thực hiện lệnh đóng dựa vào Rate Strategy, giới hạn này sẽ được hiển thị trên màn hình Restriction. Hệ thống RRM không tự động đóng/mở khi tình trạng thực tế ở cơ sở xuống dưới ngưỡng đã đặt trên Rate Strategy và cần người dùng đặt lệnh đảo ngược nếu cần.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem hoặc khai báo Rate Strategy, màn hình chính sẽ hiển thị ra tất cả danh sách cách Rate Strategy đã được thiết lập

 • Condition: “If occupancy reaches” (Occupancy >=) - Khi lượng phòng đã bán đến ngưỡng được quy định tại mục Threshold, thì Rate Strategy sẽ được kích hoạt. “If occupancy is less” (Occupancy <) - Khi lượng phòng bán dưới ngưỡng được quy định tại mục Threshold.

 • From - To: Thời gian bắt đầu và kết thúc áp dụng Rate Strategy

 • Restriction: Mặc định là Close

 • Status: Tình trạng hoạt động của Rate Strategy, bao gồm Kích hoạt (Active) và Ngưng kích hoạt (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Action:

  • Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của Rate Strategy

  • Delete: Nhấn để thực hiện xóa Rate Strategy

[System Flow] - Cơ chế hoạt động

 1. Rate Strategy có thể được thiết lập chạy theo Rate Plan hoặc Room Type

 • Room Type: Occupancy sẽ chạy theo level các Room Type được chọn. Vd: Ở ks A, người dùng cài Rate Strategy cho RT1 và RT2 với quy tắc occupancy >= 50% sẽ close. Việc này có nghĩa khi Occupancy tổng của 2 Room Type RT1 và RT2 là 50%, 2 loại phòng này sẽ bị đóng

2. Khi Rate Strategy với quy tắc close được thiết lập, hệ thống sẽ không tự open khi khách sạn xuống dưới ngưỡng occupancy đã đặt. Người dùng cần thiết lập quy tắc đảo ngược để đảm bảo phòng được mở bán khi cần thiết

3. Trường hợp tồn tại nhiều Rate strategy cùng Rate, Room Type, Date Range, Condition, Threshold value, hệ thống RRM sẽ chạy quy tắc theo thứ tự sequence từ lớn tới bé. Hệ thống RRM hiểu các quy tắc với sequence số nhỏ là các quy tắc được ưu tiên đóng/mở nên sẽ chạy các quy tắc này sau cùng

4. Hệ thống RRM không cho phép thiết lập quy tắc Open với Occupancy reaches.

[Create Rate Strategy] – Tạo Rate Strategy

Chọn Property cần tạo Strategy, sau đó nhấn vào Create để tạo mới một Rate Strategy cho một Property

Tại màn hình tạo Rate Strategy, nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Chọn Rate Plan muốn tạo Strategy, người dùng có thể chọn nhiều Rate Plan cùng một lúc

 • Chuyển Status sang trạng thái hoạt động (màu xanh) nếu muốn Rate Strategy có hiệu lực ngay sau khi tạo xong

 • Chọn Room Types muốn tạo Strategy, người dùng có thể chọn nhiều Room Types cùng một lúc

 • Condition: Chọn If occupancy reaches

 • Percent: Nhập chi tiết để hoàn thành điều kiện của Strategy

 • Restriction: Mặc định chọn Close

 • From – To: Chọn khoảng thời gian có hiệu lúc đối với Rate Strategy

 • Chọn ngày trong tuần được áp dụng Rate Strategy

 • Chọn DC Type để áp dụng Rate Strategy, có thể chọn nhiều. Các giá trị bao gồm: TA, OTA, DIRECT, COMPANY, OTHERS

 • Nhấn Create để tạo Rate Strategy

 • Nhấn Cancel để hủy việc tạo

Chỉnh sửa Rate Strategy

Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa để chỉnh sửa một Rate Strategy

Sau khi chỉnh sửa xong các thông tin cần cập nhật, chọn Update để lưu lại, chọn Cancel nếu muốn hủy việc chỉnh sửa Rate Strategy.

[Delete Rate Strategy] – Xóa Rate Strategy

Chọn vào biểu tượng xóa để thực hiện xóa một Rate Strategy

Tại màn hình xác nhận, chọn Confirm để hoàn thành xóa Tag hoặc chọn Cancel nếu muốn hủy việc xóa.

Lưu ý (Remarks)

Khi hệ thống đã tiến hành đóng mã giá trước khi thay đổi occupancy của Rate Strategy (ví dụ từ 40% lên 60%) thì người dùng cần phải chủ động thao tác mở tay các restriction đã được tạo ra.


Trang này có hữu ích ?