Chiến lược giá (Rate Strategy)

Hỗ trợ khách hàng

17/09/2020 - 3 phút để đọc

184 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Chiến lược giá (Rate Strategy)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Rate Strategy

Tổng quan (Summary)

Thiết lập Rate Strategy áp dụng tại resort/hotel

Sau khi tạo Strategy thành công cho một Property, nếu Occupancy của khách sạn đạt đến mức Occupancy giới hạn đã được set trong Strategy thì các Rate Plan được cài đặt trong Strategy đó sẽ bị đóng và người dùng sẽ không thể đặt chỗ với những Rate Plan này được nữa.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] – Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem hoặc khai báo Rate Strategy, màn hình chính sẽ hiển thị ra tất cả danh sách cách Rate Strategy đã được thiết lập

 • Condition: “If occupancy reaches” - Khi lượng phòng tại hotel/resort đã bán đến ngưỡng được quy định tại mục Percent, thì Rate Strategy sẽ được kích hoạt

 • From - To: Thời gian bắt đầu và kết thúc áp dụng Rate Strategy

 • Restriction: Mặc định là Close

 • Status: Tình trạng hoạt động của Rate Strategy, bao gồm Kích hoạt (Active) và Ngưng kích hoạt (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Action:

  • Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của Rate Strategy

  • Delete: Nhấn để thực hiện xóa Rate Strategy

[Create Rate Strategy] – Tạo Rate Strategy

Chọn Property cần tạo Strategy, sau đó nhấn vào Create để tạo mới một Rate Strategy cho một Property

Tại màn hình tạo Rate Strategy, nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Chọn Rate Plan muốn tạo Strategy, người dùng có thể chọn nhiều Rate Plan cùng một lúc

 • Chuyển Status sang trạng thái hoạt động (màu xanh) nếu muốn Rate Strategy có hiệu lực ngay sau khi tạo xong

 • Condition: Chọn If occupancy reaches

 • Percent: Nhập chi tiết để hoàn thành điều kiện của Strategy

 • Restriction: Mặc định chọn Close

 • From – To: Chọn khoảng thời gian có hiệu lúc đối với Rate Strategy

 • Chọn ngày trong tuần được áp dụng Rate Strategy

 • Nhấn Create để tạo Rate Strategy

 • Nhấn Cancel để hủy việc tạo

Chỉnh sửa Rate Strategy

Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa để chỉnh sửa một Rate Strategy

Sau khi chỉnh sửa xong các thông tin cần cập nhật, chọn Update để lưu lại, chọn Cancel nếu muốn hủy việc chỉnh sửa Rate Strategy.

[Delete Rate Strategy] – Xóa Rate Strategy

Chọn vào biểu tượng xóa để thực hiện xóa một Rate Strategy

Tại màn hình xác nhận, chọn Confirm để hoàn thành xóa Tag hoặc chọn Cancel nếu muốn hủy việc xóa.

Lưu ý (Remarks)

Khi hệ thống đã tiến hành đóng mã giá trước khi thay đổi occupancy của Rate Strategy (ví dụ từ 40% lên 60%) thì người dùng cần phải chủ động thao tác mở tay các restriction đã được tạo ra.


Trang này có hữu ích ?