Loại phương tiện (Vehicle Type)

Hỗ trợ khách hàng

16/09/2020 - 1 phút để đọc

128 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình chi tiết thông tin từng xe tương ứng đối với từng loại xe

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Aux Transportation – Setting - Vehicle - Vehicle Type

Tổng quan (Summary)

Cho phép cấu hình loại xe theo nhu cầu quản lý của khách sạn, tạo mới, cập nhật cũng như xóa  thông tin.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Name/Tên: Số chỗ ngồi của loại xe

  • Seat/Ghế ngồi: Số ghế ngồi

  • Action/nút chức năng

o Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin chi tiết của loại xe

o Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa thông tin của một loại xe

  • [Create] - Tạo mới một loại xe

→ Nhấn chọn “Submit” để lưu lại thông tin vừa tạo.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?