Loại phương tiện (Vehicle Type)

Hỗ trợ khách hàng

03/03/2021 - 1 phút để đọc

201 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

CLoại phương tiện (Vehicle Type)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Setting - Vehicle - Vehicle Type

Tổng quan (Summary)

Cho phép cấu hình loại xe theo nhu cầu quản lý của khách sạn, tạo mới, cập nhật cũng như xóa  thông tin.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Name/Tên: Số chỗ ngồi của loại xe

  • Seat/Ghế ngồi: Số ghế ngồi

  • Action/nút chức năng

o Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin chi tiết của loại xe

o Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa thông tin của một loại xe

  • [Create] - Tạo mới một loại xe

Nhập đầy đủ các trường thông tin

→ Nhấn chọn “Submit” để lưu lại thông tin vừa tạo.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?