Sự khác biệt (Discrepancies)

Hỗ trợ khách hàng

16/04/2020 - 2 phút để đọc

240 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Màn hình danh sách thông tin các phòng muốn log lại của nhân viên Housekeeping

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Discrepancies

Tổng quan (Summary)

Quản lý trạng thái phòng có khách và phòng trống cho nhân viên HouseKeeping log lại lí do cũng như trạng thái phòng thực tế so với dữ liệu từ bên FO.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Room No: Số phòng

  • Room type: Loại phòng

  • Discrepancies status: Trạng thái phòng cần đối chiếu của Nhân viên Housekeeping với trạng thái phòng của FO

  • FO status: Trạng thái kiểm tra phòng của FO.

  • Note: Lưu ý của nhân viên Housekeeping cần theo dõi

  • Nhân viên Housekeeping tới phòng để thực hiện công việc được giao kiểm tra và ghi nhận lại thông tin phòng có khách ( OCC) hoặc phòng không khách (VAC ) sẽ thực hiện chuyển đổi trạng thái như sau:

    • (1) CLick chọn vào phòng cần đổi trạng thái >> Màn hình Status hiện ra, Cập nhật tình trạng kiểm tra thực tế (2) và Note nguyên nhân (Note bắt buộc nhập). Sau đó nhấn (3) Update/ Cập nhật . Trở lại màn hình Discrepancies , Cột Discrepancies status (4) sẽ xuất hiện thêm những thông tin vừa được cập nhật.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?