Công cụ đối chiếu mã giá (Compare)

Hỗ trợ khách hàng

19/10/2020 - 2 phút để đọc

666 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

So sánh đối chiếu Rate (Compare)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Compare

Tổng quan (Summary)

Công cụ so sánh đối chiếu thông tin về Rate giữa Opera và Rate Service Management

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Xử lý File export từ Opera

Để việc đối chiếu có kết quả tốt nhất, cần xử lý báo cáo Rate Code Detail được xuất từ Opera như sau:

  • Loại bỏ các rate detail không có giá chi tiết (không có giá trị ở cột AMOUNT_1)

  • Từ báo cáo Rate Code Header, ta lấy thông tin về Package để cho vào cột GET_PRODUCTS của báo cáo Rate Code Detail. Mỗi dòng là danh sách các package được gắn vào rate code đó, phân tách bởi dấu phẩy.

2. Sử dụng công cụ đối chiếu Rate

  • Ở cột HMS File, nhấn Choose Files và chọn file giá được export từ hệ thống HMS. Chi tiết chức năng Export Rate Plan

  • Ở cột Opera File, nhấn Choose Files và chọn file giá được xuất từ hệ thống Opera

  • Nhấn Compare để thực hiện đối chiếu giá. File đối chiếu sẽ được tự động tải xuống.

Không tắt cửa sổ hoặc tải lại trang trước khi file đối chiếu được tải xuống

3. Đọc kết quả file đối chiếu

File đối chiếu giá được tải về có 4 Sheet:

  • BOTH_THE_SAME: danh sách các rate detail được cấu hình tương tự nhau trên HMS và Opera

  • ONLY_HMS: danh sách các rate detail chỉ tồn tại trên hệ thống HMS

  • ONLY_OPERA: danh sách các rate detail chỉ tồn tại trên hệ thống Opera

  • DIFFERENCE: danh sách các rate detail tồn tại trên cả 2 hệ thống nhưng khác nhau về giá/package đính kèm

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?