Địa điểm (Location)

Hỗ trợ khách hàng

03/03/2021 - 1 phút để đọc

238 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý địa điểm (Location)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Settings – Location

Tổng quan (Summary)

Màn hình dùng để tạo và quản lý địa điểm đưa đón khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • # Số thứ tự

  • Name/ Tên địa điểm

  • Address/ Địa chỉ đưa đón

  • Action/Nút chức năng

Nhấn vào biểu tượng cây viết để chỉnh sửa thông tin hoặc biểu tượng thùng rác để xóa bỏ thông tin đã tạo

Màn hình chỉnh sửa:

Màn hình xóa bỏ:

Nhấn vào nút Create để thêm mới 1 địa điểm:

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?