Danh sách nhiệm vụ (Task List)

Hỗ trợ khách hàng

16/04/2020 - 3 phút để đọc

316 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách nhiệm vụ của nhân viên (Task List)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Task List

Tổng quan (Summary)

Danh sách các nhiệm vụ dọn phòng được phân của các nhân viên và nhóm theo tình trạng của các nhiệm vụ này

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Màn hình bao gồm 4 tab thông tin chính:

 1. [Todo] – Danh sách các phòng ở trang thái cần dọn

 2. [Inprogess] – Danh sách các phòng ở trạng thái đang được dọn

 3. [On-Hold] – Danh sách các phòng ở trạng thái có phát sinh trong quá trình dọn

 4. [Done] – Danh sách các phòng ở trạng thái đã được dọn xong

(3) Thanh tìm kiếm: [Room no]: Cho phép tìm kiếm theo số phòng

Hiển thị danh sách các nhiệm vụ nhóm theo các tình trạng

 • To Do: Cần thực hiện

 • In Progress: Đang thực hiện

 • On Hold: Tạm dừng thực hiện dọn phòng

 • Done: Hoàn thành

Task List Detail

(4) Là một nhiệm vụ cần được xử lý.

Tích vào nhiệm vụ cần xử lý ở trạng thái Todo -Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết nhiệm vụ với trạng thái là To-do

Để thực hiện dọn phòng có hai trường hợp:

 • Trường hợp 01: Trong lúc đang dọn không có vấn đề phát sinh

Khi chọn (5) ‘ Start’ để bắt đầu nhiệm vụ, trạng thái tự động chuyển sang In-Progress. Từ trạng thái In-Progress, chọn ‘Done’ khi đã làm xong và đóng nhiệm vụ.

 • Trường hợp 2: Trong lúc đang dọn có vấn đề phát sinh, sử dụng Resume để Tạm ngưng thời gian dọn phòng.

Khi chọn (5) ‘ Start’ để bắt đầu nhiệm vụ, trạng thái tự động chuyển sang In-Progress. Từ trạng thái In-Progress, chọn (6) ‘On-hold’ khi phát sinh vấn đề.

Sau khi làm rõ nguyên nhân phát sinh trong thời gian (6) On-Hold, chọn một trong các nguyên nhân sau đó nhấn (7) Save.

Màn hình chuyển sang trạng thái On-Hold. Sau khi vấn đề phát sinh được xử lý, chọn (9) ‘Resume’ để tiếp tục thời gian dọn phòng.

Chọn ‘Done’ khi hoàn thành và đóng nhiệm vụ.

Trường thông tin (Fields Description)

[Room Information] – Thông tin phòng

 • Số phòng

 • Tình trạng

 • Loại phòng/Room Type

 • Tình trạng phòng/Room Status

 • Tình trạng phòng của FO/FO Status

 • Tình trạng đặt phòng/Reservation Status

 • Tình trạng phòng của HK/HK Status

[Guest Information] – Thông tin khách trong phòng

Hiển thị danh sách và thông tin các khách ở trong phòng

 • Tên khách/Guest Name

 • Mã VIP/VIP Level

 • Quốc tịch/Nationality

 • Ngày đi/Check-out

 • Yêu cầu đặc biệt/Special Request

 • Chú thích của khách/Comment

[Other Information] – Thông tin khác

 • Yêu cầu khác/Other Request: Ghi nhận vấn đề liên quan cần xử lý của nhiệm vụ. Chọn loại vấn đề từ danh sách. Các yêu cầu khác khi cập nhật sẽ được chuyển sang phần Other Request

 • Đồ thất lạc/ Lost & Found

 • Giặt là/ Laundry

 • Bảo trì/Maintenance

 • Nhu cầu phát sinh/ Log Issue

 • Ghi chú/Notes: Nhập các ghi chú (nếu có)

 • Hình ảnh phòng/Room Image: Cập nhật hình ảnh phòng trước hoặc sau khi dọn

Bên dưới là màn hình ví dụ chọn Maintenance:

Sau khi cập nhật xong ISSUE nhấn Save để lưu thông tin.

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?