Thiết lập (Configuration)

Hỗ trợ khách hàng

29/06/2021 - 1 phút để đọc

484 lượt xem

Tên màn hình (Screen Name)

Thiết lập ( Configuration)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Transportation – Setting - Configuration

Tổng quan (Summary)

Cập nhật mã nhóm giao dịch để thực hiện ghi nhận doanh thu cho các dịch vụ vận chuyển ở khách sạn lên hệ thống

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin (Fields Description)

  • Transaction Group Code/ Nhóm mã giao dịch: khai báo nhóm các mã giao dịch cho các dịch vụ vận chuyển

Lưu ý (Remarks)

N/A


Trang này có hữu ích ?